Det helsebringende dagslyset

Dagslys har unike og helsebringende kvaliteter som ikke kan erstattes av kunstig lys. I en hverdag hvor vi tilbringer stadig mer tid innendørs er det viktigere enn noen gang at bygninger utformes for å gi best mulig tilgang til dagslys.

Helsefremmende utsikt

Vinduer slipper ikke bare inn dagslys, de gir også utsikt noe som innvirker positivt på humøret. God kontakt med naturen oppleves behagelig og har stressreduserende og beroligende kvaliteter.

Studier viser blant annet at utsikten spiller en rolle i pleie av syke. Pasienter med utsikt til det grønne kommer seg raskere og i et skolemiljø bidrar en beroligende utsikt til høyere læringsgrad. DNT satset også på glassfasader i en av sine nyeste turisthytter. Les om "Nye Skåpet" i Rogaland her og se hvordan lyset og naturen blir hentet inn i denne hytten.

Dagslysforsker Marie-Claude Dubois mener at mangelen på dagslys, spesielt i vinterhalvåret, bør tas mye mer alvorlig her i Norden, fordi det har store helsemessige konsekvenser.

Direktoratet for byggkvalitets krav til dagslys

I tider hvor byene våre blir mer og mer fortettet, blir tilgangen på lys også viktigere i byplanleggingen. Størrelsen på vinduene og i hvilken himmelretning de står, nærheten til de omkringliggende bygningene og høyden på dem påvirker innslippet av dagslys.

Økte krav til energieffektivitet har imidlertid ført til reduserte vindusstørrelser uten hensyn til helsetap og at maksimal dagslystilførsel bidrar til redusert energiforbruk for elektrisk lys. Kravene til dagslys finner du i TEK17, kapittel 13 "Inneklima og helse" der det står at ”Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys”. For dagslys angis at ”Gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet må være minimum 2,0 %”.

For å beregne dagslysfaktoren (DF), dvs. mengden dagslys innendørs, tar du høyde for størrelse, plassering på vinduet og glassets lystransmisjon (dvs. hvor mye av dagslyset som passerer gjennom glasset). Lysforholdene er tilfredsstillende når tilstrekkelig lysstyrke og rett lyshet (luminans) oppnås (som referanseverdi brukes luminansen en jevnt overskyet himmel gir utendørs).

For utsyn gjelder følgende ”Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende utsyn.”. Videre står det at "Utsyn er en viktig og etterspurt kvalitet med stor betydning for hvordan innemiljøet oppleves. Formålet er å ivareta god kontakt med det fri, både for de som står og de som sitter"

Dagslys trengs både innen- og utendørs

Dagslys trengs både innen- og utendørs. For å få i oss nok D-vitamin er det nødvendig med direkte sollys i minst 10-15 minutter tre ganger i uken. Innendørs er det viktig at dagslyset kan reguleres for å gi solskjerming og forhindre gjenskinn og overdreven varme.

Glassfasader er en løsning for å hente dagslyset inn i byggninger. Les mer om tre ulike fasadekonstruksjoner for glassfasaden her.

Dagslys i skole- og omsorgsmiljøer

Det er spesielt viktig i skole- og helsevesenet å planlegge for gode lysforhold, da disse har en direkte innvirkning på akademisk ytelse, trivsel og helse. Studier viser at antall sykedager avtar og at pasienter kommer seg raskere under gode dagslysforhold.

Elektrisk lys har ikke samme helsefremmende effektene som dagslys. Det har et smalere fargespekter, er statisk og gir ikke den samme informasjonen om tid og vær. For eksempel er det lettere å orientere seg i rom med dagslys, noe som reduserer risikoen for fallulykker og gjør det lettere for personer med Alzheimers som ofte er mindre i stand til å skille kontraster.

Folkhelsemyndighetene mener at det bør tas større hensyn til lysmiljøet der eldre oppholder seg, fordi lysoverføringen avtar i det aldrende øyet. Sammenlignet med en gjennomsnittlig 20-åring, fanger en 60-årings øye bare 64 prosent av det kortbølgede blå lyset.


Glasset bringer dagslys inn i bygningen, reduserer behovet for kunstig belysning og utgjør en kilde til velvære. Dagslyset leverer energi som riktig utnyttet gir et positivt bidrag til regnskapet, men som i motsatt fall ender som et energisluk.